Zorgclustermodel

Vanaf 2020 wordt in de GGZ een nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd. GGZ-instellingen en ziekenhuizen met een PAAZ of PUK die nu hun geleverde zorg declareren op basis van DBC’s, moeten dit vanaf 2020 doen op basis van het zorgclustermodel. In een pilot wordt momenteel door verschillende partijen in de GGZ hard gewerkt aan de doorontwikkeling hiervan. De pilot bevindt zich nu in de tweede fase.

Tweede fase

In de tweede fase moet helder worden welke behandeling geleverd wordt bij de zorgclusters en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Van de deelnemers wordt verwacht dat, voor alle cliënten waarvoor een nieuwe DBC wordt geopend, de zorgzwaarte wordt vastgelegd volgens het zorgclustermodel. Het aantal zorgclusters dat hiervoor wordt aangeleverd blijft tot nog toe echter achter. De NZa heeft daarom besloten om het aanleveren verplicht te stellen.

Ondersteuning bij de opstart?

De ervaring leert dat extra ondersteuning bij de opstart nuttig kan zijn. Bij de opstart is het belangrijk om de behandelaren goed mee te nemen in de achtergrond van het Zorgclustermodel en de manier waarop de registratie moet plaatsvinden. In de eerste fase van de ondersteuning wordt dit opgepakt. Daarbij wordt aparte aandacht besteed aan het inbedden in de werkprocessen van de gegevensverzameling én scoring op basis van de Honos+. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om zogenaamde talenten deze gegevens te laten verzamelen én te scoren, waarna de regiebehandelaar deze scores accordeert (zie ook hieronder). In de tweede fase wordt gestart met de registratie. Dit wordt ondersteund door vragen te beantwoorden, te helpen bij voorkomende problemen en door eventuele verbeteringen door te voeren in de manier waarop de nieuwe registratie is ingebed in de bestaande werkprocessen.

Inzet talenten

Zoals hierboven genoemd is het mogelijk dat wij u extra ondersteunen bij de registratie. Q-talent zet hiervoor gespecialiseerde talenten in met een pedagogische en/of psychologische achtergrond. Wilt u meer informatie over de dienstverlening van Q-talent of een afspraak maken voor een persoonlijke kennismaking, neemt u dan contact op met Bart Gerards.